Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

Một vài nét về giáo dục hòa bình


Authors: Nguyễn Thị Minh Châu
Keywords: Phật giáo;Giáo dục
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số tháng 1/2014 ; 2 tr. ; TNS08770
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55285
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Lời giáo huấn của các bậc cao tăng


Keywords: Phật giáo;Giáo huấn
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số tháng 1/2014 ; 3 tr. ; TNS08763
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55278
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

Khơi nguồn Phật pháp nơi vùng sâu vùng xa


Authors: Thích Gia Quang
Keywords: Phật giáo;Khơi nguồn Phật pháp
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 2/2014 ; 3 tr. ; TNS08793
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55308
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nền tảng căn bản của nhận thức và hành động tích cực
Authors: Phan Minh Đức
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 2/2014 ; 3 tr. ; TNS08794
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55309
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay

Authors:

Lương, Thị Kim Dung
Keywords: Chất lượng đào tạo
Giáo dục cao đẳng
Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Abstract: Trình bày về nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, cũng như vai trò của việc quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn đối với quá trình đào tạo. Nghiên cứu đặc điểm về kinh tế, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc tác động đến hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc. Phân tích thực trạng quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc. Từ đó đề ra phương hướng và một số giải pháp chủ yếu sau: tiếp tục bám sát nhiệm vụ, đối tượng và thực tiễn đào tạo dể đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo , bồi dưỡng; thực hiện đa dạng hóa hình thức và mở rộng quy mô đào tạo; đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; tăng cường công tác, tổ chức, quản lí quá trình học tập của sinh viên; tăng cường đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, quản lý hoạt động giảng dạy; cơ chế chính sách phù hợp, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình đào tạo
Description: 91 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23704

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

PHONG CÁCH LÀM CHA MẸ Ở NHỮNG GIA ĐÌNH CÓ TRẺ CÓ RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý


Ngoài phần mở  đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương:
Chương 1. Cơ sở  lý luận nhận của phong cách  làm  cha mẹ  trong gia đình có trẻ có rối loạn tăng động giảm chú ý
Chương 2. Tổ chức và phương pháp nghiên cứu
Chương 3. Phân tích kết quả nghiên cứu 
Authors: 

Nguyễn, Hoàng Trúc Phương
Keywords: Rối loạn hành vi ở trẻ em
Tâm lý học trẻ em
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học giáo dục
Description: 81 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33438

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Đạo đức doanh nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

-Ýnghĩa lý luận
Luận án  nghiên cứu  sâu hơn toàn diện hơn  bản chất đạo đức doanh nhân thông qua  việc xây dựng hệ  thống chuẩn mực đạo đức doanh nhân trong nền kinh tế  thị  trường.  Đồng thời luận án đánh giá một cách toàn diện thực trạng của đạo đức doanh nhân, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa đạo đức doanh nhân ở Việt Nam hiện nay.
- Ý nghĩa thực tiễn
Với những kết quả đã đạt được, luận án có thể dùng làm tài liệu cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực đạo đức và kinh tế thị trường. Luận án  còn có ý nghĩa góp phần vào việc nâng cao đạo đức doanh nhân ở nước ta hiện nay.
Authors: 

Võ, Thị Dương
Keywords: Đạo đức kinh doanh
Xã hội chủ nghĩa
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 156 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33547

Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

Công ước Berne và việc thực hiện trong lĩnh vực xuất bản ở Việt Nam


Trình bày lịch sử hình thành, phát triển và nội dung của Công ước Berne - Công ước quốc tế về bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. Khẳng định Việt Nam gia nhập Công ước Berne là cần thiết, phù hợp với sự phát triển quốc gia và hội nhập quốc tế. Khái quát quá trình hoạt động xuất bản của ngành Xuất bản Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá về bảo hộ quyền tác giả - trước và sau khi thực hiện Công ước Berne. Tìm hiểu tình hình thực hiện Công ước Berne trong lĩnh vực xuất bản Việt Nam: những kết quả ban đầu, những vấn đề đặt ra, một số giải pháp và triển vọng thực hiện Công ước Berne trong thời gian tới.
Authors:

Phạm, Thị Hương Giang
Keywords: Công ước Berne
Xuất bản
Quyền tác giả
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 165 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17351
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

Quan điểm thực tiễn của triết học Mác-Lênin và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta

Authors:

Đặng, Minh Quảng
Keywords: Quan điểm thực tiễn
Sự nghiệp đổi mới
Triết học Mác-Lênin
Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Làm rõ nội hàm của phạm trù thực tiễn – một trong những phạm trù quan trọng nhất của triết học Mác – Lê nin, và quan niệm của C.Mác, Ph.Ăngghen về mối quan hệ biện chứng giữa thực tiễn và lý luận, góp phần làm sáng tỏ cơ sở khi khẳng định nguyên tắc “Thực tiễn cao hơn lý luận”. Giới thiệu luận điểm “Thực tiễn cao hơn lý luận” của V.I. Lênin – sự kế thừa và phát triển quan niệm về thực tiễn của C.Mác, Ph.Ăngghen qua phân tích tính hiện thực trực tiếp, tính phổ biến của thực tiễn và so sánh thực tiễn với lý luận. Khảo sát quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam từ năm 1954, đặc biệt sự vận dụng luận điểm “Thực tiễn cao hơn lý luận” của Đảng Cộng sản Việt Nam vào công cuộc đổi mới đất nước từ sự khủng hoảng kinh tế - xã hội giai đoạn 1975 – 1986 do tách rời lý luận với thực tiễn đến công cuộc đổi mới đất nước giai đoạn 1986 - 2006, những thành tựu đã đạt được trong quá trình này
Description: 106 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20028

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

Tiếp cận sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư và Đỗ Bích Thúy từ phương diện giá trị văn học - văn hóa

Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa, văn học và nghiên cứu tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thủy từ góc độ văn hóa. Từ đó đưa ra những hình ảnh, đặc trưng trong văn chương mà Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thủy tái hiện từ hiện thực đời sống đến vùng thẩm mỹ của văn chương. Đồng thời nêu lên những đề tài về thân phận con người trong tác phẩm của họ để thấy được những đặc trưng nghệ thuật qua bút pháp, nhịp điệu văn và tính sắc sảo trong nghệ thuật miêu tả tâm lý cũng như đặc trưng ngôn ngữ trong văn Nguyễn Ngọc Tư và Đỗ Bích Thủy.
Authors:


Dương, Thị Kim Thoa
Keywords: Nguyễn, Ngọc Tư
Đỗ, Bích Thủy
Nghiên cứu văn học
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 139 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17367
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Hoạt động thu hút khách du lịch Hàn Quốc tại thị trường du lich Hà Nội


Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước Hàn Quốc - tìm hiểu nét đặc trưng và các sở thích tiêu dùng của khách du lịch Hàn Quốc. Phân tích mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, du lịch… tạo cơ sở cho hoạt động thu hút khách du lịch Hàn Quốc. Phân tích thực trạng hoạt động thu hút khách du lịch Hàn Quốc: điều kiện thu hút và tình hình khách du lịch Hàn Quốc đến Hà Nội, các chương trình, dịch vụ du lịch phục vụ khách Hàn Quốc, công tác xúc tiến, triển khai các dự án đầu tư du lịch, sự phối hợp giữa sở Văn hóa Thể thao Du lịch với các doanh nghiệp du lịch tạo thị trường tốt cho khách du lịch. Đánh giá chung về hoạt động này. Đưa ra các quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch Hà Nội, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Hà Nội như: Phát huy vai trò định hướng cho doanh nghiệp xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu khách; triển khai đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ khách du lịch Hàn Quốc; tăng cường hoạt động xúc tiến sang thị trường Hàn Quốc; tăng cường hoạt động thanh tra, quản lý doanh nghiệp kinh doanh du lịch; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm; phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm….
Authors:

Mai, Chánh Cường
Keywords: Du lịch học
Hà Nội
Hàn Quốc
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 127 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17471
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

A study on teaching grammar with the use of “flip teaching” to childten at Popodoo English Center

Other Titles: Nghiên cứu dạy ngữ pháp áp dụng phương pháp Flip Teaching cho trẻ em tại Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo
Authors: Lê, Thị Thu Phương
Keywords: Grammar
Ngữ pháp
Flip Teaching
Tiếng Anh
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: This action research is aimed to investigate the effects of flipped teaching method on the students’ grammatical competence and motivation for learning English grammar. Twenty four students aged from 8 to 10 at PoPoDoo English Center were chosen to take part in the research. The initial observation before the research period showed that the students’ poor grammatical competence and low motivation in learning grammar may be attributed to their exposure of uninteresting traditional way of presenting grammar in the class. A plan of action using flipped teaching was implemented to motivate and improve students’ English grammar learning. By the analysis of data from observation, a pretest and a post test, an interview, the researcher could confirm the situation from the finding of the pre-data and collect the results of the treatment by comparing it with the data collected by means of post-data collection instruments. The analysis revealed that the use of flipped teaching in English grammar teaching did improve not only their grammatical competence (measured by the pre- and post tests) but also their attitudes towards learning English grammar.
Description: 58 p.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54417
Appears in Collections:ULIS - Master Theses