Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ Bộ Tài chính, thực trạng và giải pháp

Authors:


Nguyễn, Hữu Danh
Keywords: Bổ sung tài liệu
Bộ Tài chính
Lưu trữ
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 88 tr.
Abstract: Nghiên cứu, tìm hiểu lý luận chung về thu thập, bổ sung tài liệu vào các lưu trữ và một vài nhận xét trong giai đoạn hiện nay. Khái quát về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính. Nghiên cứu về nguồn thu thập, bổ sung tài liệu vào Lưu trữ Bộ Tài chính, qua đó khảo sát thực trạng công tác thu thập bổ sung tài liệu tại Lưu trữ Bộ Tài chính. Đề xuất các giải pháp: tăng cường đầu tư để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; bổ sung hoàn chỉnh các quy định về thu thập, bổ sung tài liệu; tích cực mở các lớp tập huấn; nghiên cứu ban hành các quy định về thu thập, bổ sung tài liệu điện tử; giải pháp liên quan đến trách nhiệm của Phòng Văn thư - Lưu trữ Bộ để công tác thu thập và bổ sung tài liệu Lưu trữ Bộ Tài chính đạt hiệu quả
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17654

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét