Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

Tái lập Hội Thư viện: Kinh nghiệm ở In-đô-nê-xia

Authors: Gani, Fuad
Zen, Zulfikar
Keywords: Thông tin thư viện;Hiệp hội thư viện;Inđônêxia
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 467-475
Kỷ yếu đại hội cán bộ thư viện các nước Đông Nam Á lần thứ 14
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31286
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét